วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

       สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านสันปง มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมสู่อาเซียน