พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          โรงเรียนบ้านสันปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้กำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้

          1.  พัฒนาทำแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียน

          2.  พัฒนาสื่อนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา

          3.  ปลูกฝังความรู้เรื่องประชาธิปไตย

          4.  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.  เข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

          6.  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          7.  เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

          ด้านโอกาสทางการศึกษา

          ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

           ด้านคุณภาพการศึกษา

          1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

          2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้  มีคุณธรรม  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา

          3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมิน

           ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

          โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน