ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
               

ปีการศึกษา

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

2561

ป.1

 

 

 10

ป.2

 

 

 12

ป.3

 

 

 5

ป.4

2

6

 8

ป.5

 8

 1

 9

ป.6

 8

6

14

ระดับประถมศึกษา

 

 

 58

ม.1

 9

 4

13

ม.2

 2

 2

4

ม.3

6

1

 7

ระดับมัธยมศึกษา

 17

 7

 24

รวมจำนวนเรียนปีการศึกษา 2561

 

 

 82

ปีการศึกษา 2562
         

ปีการศึกษา

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

2562

ป.1

 7

8

 15

ป.2

 7

 6

 13

ป.3

 4

 9

 13

ป.4

 1

5

6

ป.5

 2

 7

 9

ป.6

9

2

 11

ระดับประถมศึกษา

30

 38

 67

ม.1

9

 5

14

ม.2

 5

 4

 9

ม.3

2

2

 4

ระดับมัธยมศึกษา

 16

11

 27

รวมจำนวนเรียนปีการศึกษา 2562

 

 

 93