สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
การออกแบบตราสัญลักษณ์
                                      
ชื่อโรงเรียน       บ้านสันปง
ชื่อสังกัด            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2    
คติพจน์              สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ  
                            ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมเกิดปัญญา       
ตราสพฐ.            อยู่ตรงกลางของตราสัญลักษณ์โรงเรียน
                            โรงเรียนบ้านสันปงเป็นสถานศึกษาในสังกัด
                            ของสำนักงานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สีฟ้า ขาว            สีประจำโรงเรียน
สีน้ำตาล             โรงเรียนบ้านสันปงตั้งอยู่บนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
รวงข้าว               ข้าวหอมมะลิเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ที่อำเภอพร้าว
                            เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีเชื่อเสียงของโลก และมีความหมายถึง
                            ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้เรียน
สีประจำโรงเรียน    
สีฟ้า    
มีความรู้ มีความก้าวหน้า
สีขาว   ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม

ออกแบบโดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบที่ 1
ไฟล์ขนาดใหญ่ดาว์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1Cy2xbnD3e1saSNtxNVOy9-ALnBPdRu8U
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบที่ 2
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบที่ 3
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบที่ 4