วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คติพจน์

วิสัยทัศน์ (Vission)

 โรงเรียนบ้านสันปง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ บริหารงานอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมอาชีพโรงเรียนประชารัฐ ชุมชนมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


คติพจน์              
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ  
ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมเกิดปัญญา