พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและมีจิตอาสา

2.   ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

4.   พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5.   จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6.   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

7.   พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8.   ส่งเสริมอาชีพโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต

9.   ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goal)

1.   ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทยและมีจิตอาสา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

4.   โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5.   โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

6.   โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

7.   โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8.โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอาชีพโรงเรียนประชารัฐ ให้กับนักเรียนได้มีอาชีพในเวลาเรียนและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

9.   ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ