เขตบริการโรงเรียน
เขตบริการโรงเรียน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
5
สันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
6
ขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
7
สันทราย ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
8
ศรีค้ำ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
9
ต้นโชค ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่