หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประถมศึกษา ชั้น ป.1 -  ป.3
ประถมศึกษา ชั้น ป.4 - ป.6
มัธยมศึกษา ชั้น ม.1 - ม.3