โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน

ขอบข่ายและภาระงาน

1.     กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

- รับผิดชอบวางแผน วางนโยบาย กลยุทธ์กลุ่มงานวิชาการ และจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในกลุ่มงานวิชาการ

- รับผิดชอบบริหารงาน ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในกลุ่มงานวิชาการ

- รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาตามตัวชี้วัดและรายงานผลการประกันคุณภาพในกลุ่มงานวิชาการ

- รับผิดชอบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

              - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ดังนี้

ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ ให้การบริหารงานวางแผนและพัฒนาต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา

- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

- งานจัดการการบริหารและพัฒนาองค์การ

- งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- งานจัดการระบบควบคุมภายในหน่วยงาน การเงินและบัญชี พัสดุ และประกันคุณภาพ

3. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

     - รับผิดชอบวางแผน วางนโยบาย กลยุทธ์กลุ่มงานบริหารทั่วไปและจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในกลุ่มงานบริหาทั่วไป

    - บริหารจัดการดำเนินการ นิเทศติดตาม งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานอนามัยและโภชนาการ งานประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์งานในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการฝ่ายงานบริหารบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ

2. สรุปประเมิน รายงานผลงานครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเกี่ยวข้อง เสนอผู้อำนวยการสถานสถานศึกษา

3. กำกับ ดูแลการวางแผน ประสานงาน นิเทศ การปฏิบัติงาน

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

- งานขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยาฐานะข้าราชการครู

- งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานวินัยลา การรักษาวินัย

- งานการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

- งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

- งานทะเบียนประวัติ

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานออกจากราชการ

4. สรุปประเมิน รายงาน ผลการปฏิบัติงานบุคลากรในงานบริหารงานบุคคล

5. ดำเนินการอื่น ๆ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการ