ติดต่อครู
ติดต่อครู
นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียน '0870812684 Threerapong_krunuy@hotmail.com
นายจรัญ สิทธิราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/
หัวหน้าบุคคล/ครูประจำชั้น ป.2
'0833238832 jarun_04sanpong@hotmail.com
นายสมชาย  ใหม่พรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
/ครูประจำชั้นป.5
'0810305326 somchai_11sanpong@hotmail.com
นายภัคคุณ  นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
/ ครูประจำชั้น ม .3
'0901519749 Pukkakun_11sanpong@hotmail.com
นายอัศฎา สิทธิแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ
/ ครูประจำชั้นป.4
'0858666651 ifel_n@hotmail.com
นายมนัสกร อภิภัชผ่องใส นายทะเบียนฯ
/ ครูประจำชั้น ม.1
   
นางสาวพัชรนันทร์   วีรอภินันท์ ครูประจำชั้น ป.6    
นางสาวธิพาภรณ์ วนพฤกษ์ ครูประจำชั้น ม.2    
น.ส.อารี ใหม่พรม ครูประจำชั้น ป.1    
นางสาวศิริพร จันต๊ะซาว ครูประจำชั้น ป.3    
นางสาวจิราพร ทุนผล ครูประจำชั้น ม.2