จุดเน้น/ยุทธศาสตร์
จุดเน้น / ยุทธศาสตร์โรงเรียน

จุดเน้น

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2.   นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3.   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)
4.   นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย มีจิตอาสา  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.   นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับต่าง ๆ
6.   หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8.   การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9.   การจัดการเรียนรู้อาชีพโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต
10.      สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
1.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.   พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.   พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
5.   พัฒนาอาชีพโรงเรียนประชารัฐ
6.   พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ