ภาพกิจกรรม
PLCการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
นายจรัญ สิทธิราช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง นำคณะครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ “การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” ร่วมกับโรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านป่าไหน่ โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง โรงเรียนบ้านสันกลาง และโรงเรียนหนองปิด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ทำปรึกษาจากศึกษานิเทศก์จากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศน.ปาริชาติ เภสัชชา ศน.จันทกานต์ สิทธิราช ศน.อัทธ์ เกียรติตระกูลเมธา ศน.เสมอแข อภิรมยานนท์ ศน.ณัฐกร ชัยมงคล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนประชาสามัคคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

คลิกชมภาพ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2561,20:01   อ่าน 48 ครั้ง