ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ สิทธิราช
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2561-28 ก.พ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555 - 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค. 254- 24 ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ อินทวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ส.ค. 2543 - 19 พ.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ธนะสาร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค. 2539 - 31 ส.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2538 - 1 ต.ค. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก คุณะสารพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2532 - 1 พ.ค. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงคำ ทองเล็ก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2529 - 1 พ.ค. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายคมนา พวงมาลัย
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1พ.ค.2528 - 1พ.ค.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเวช จิตตะคุ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2516 - 1 พ.ค. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู สิทธิราช
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2515 - 1 พ.ค. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ หอมชื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.ค. 2499 - 1 พ.ค. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม มิตรมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มิ.ย. 2493 - 24 ก.ค. 2499