ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - NEWS
ฉบับที่ 8 / 26 มิ.ย. 2563

รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนที่มีผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ


นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง รับมอบเกียรติบัตรจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT, NT, O – NET) ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โรงเรียนบ้านสันปงได้ทั้งหมด 9 ใบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านสูงกว่าคะแนนรวม 2 ด้านระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

2) ได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

3) ได้คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

4) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมแบบก้าวกระโดด และได้อันดับที่ 1 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

5) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ะดับประเทศ และ ได้อันดับที่ 2 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

6) ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 1 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

7) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 2 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

8) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 4 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

9) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 7 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,14:14   อ่าน 3537 ครั้ง