บุคคลากร

นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรัญ สิทธิราช
ครู คศ.3

นายภัคคุณ นามวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมชาย ใหม่พรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอำนวยพร วงศ์อรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณีรชา สุเป็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววัณณิตาร์ กองหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์
ครูธุรการ

น.ส ชญานุศภัฒค์ อาชาไนยศักดิ์
จ้างตามสัญญา (งบชมรมผู้ปกครอง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

น.ส.อารี ใหม่พรม
จ้างตามสัญญา (งบชมรมผู้ปกครอง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0