บุคคลากร

นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรัญ สิทธิราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายภัคคุณ นามวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมชาย ใหม่พรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอำนวยพร วงศ์อรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววัณณิตาร์ กองหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

น.ส.อารี ใหม่พรม
จ้างตามสัญญา (งบชมรมผู้ปกครอง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
นักการภารโรง