คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี เป็งด้วง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภิตมันตาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำด้วน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ สิทธิราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ ฉัตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ลือเกี๋ยงคำหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัตร เดชะภิรมภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล พวงมาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงษ์ บัวลอยลม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง สุใจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :