คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรปวีณ์ ทุนเกิด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนกันต์ กรชวาลกิจ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา พวงจันทร์ต๊ะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโชติกา วงค์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันยพร พรหมเหลา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2